Samarbeid over landegrensene er blitt utrolig viktig for samfunnet. Dette gjelder ikke bare handelsavtaler som selvfølgelig også er viktig, men også forsvars allianser er en veldig viktig sak for mange land. Det har blitt en del av den Europeiske samarbeidet etter den andre verdenskrigen, da man så den enorme nytten det var og få hjelp i fra land som ligger i nærheten om man skulle bli angrepet. Det var da rett etter krigen at NATO ble til, en avtale mellom Nord Amerika og deler av Europa.

NATO

NATO

Det var Atlanterhavspakten som ble til i 1949, en avtale mellom Nord Amerika og tolv land i Europa hvor Norge var en av landene. Atlanterhavspakten opprettet så det NATO som vi har i dag. Det var opptrappingen av den kalde krigen med Russland som var hovedgrunnen til at avtalen ble til. Konflikten med Russland økte etter at de tok over makten i Tsjekkoslovakia og man fryktet at de ville fortsette sitt raid utover i Europa. Den viktigste punktet i Atlanterhavspakten avtalen var artikkel fem, et angrep på et land i NATO var et angrep på hele alliansen. Flere land har kommet til med årene og NATO har i dag 29 land som er med i avtalen.

Rådet

Rådet

Det høyeste organet innen NATO er Rådet, det består av hvert land sine representanter. De samles minst en gang i uken for å diskutere situasjoner som eventuelt skulle oppstå. Det blir også foretatt to større møter hvert år, da med landenes utenriksministre er tilstede. Da drøfter de politiske saker som da omfatter forsvarsplanlegging og vedtar eventuelle tiltak som trengs og settes inn. Det er opprettet flere underkomiteer under Rådet, Kjernefysisk forsvar, politiske saker, forsvarsplanlegging, infrastruktur, forsyninger, forskning, samband, miljøvern, sivilt beredskap, budsjett og informasjon er noen av disse komiteene. Alle sakene disse komiteene jobber med skal så opp til godkjenning og votering i Rådet før de kan tre i kraft.

Militærkomiteen

Den militære delen av NATO ligger under den sivile, den består av forsvarssjefene i alle medlemslandene. Den har blitt endret noe med årene og er i dag delt opp i to hoved avdelinger, ACO Allied Command Operations og ACT Allied Command Transformation. ACO er den ansvarlige avdelingen for forsvaret og alle operasjoner innen alliansen, samt og sikre seg at de styrkene som skal ut i operativ tjeneste har den nødvendige kompetanse. ACT er en mere overvåknings avdeling, de skal følge med på landenes militære evner og utstyr. Samtrening av de forskjellige landenes styrker, teste og utvikle nye konsepter med mere. I Norge har vi en egen underavdeling av ACT, den ligger ved Stavanger ved Jåttå og ble opprettet for rundt 15 år siden.

Andre råd

EAPC Euro Atlantic Partnership Council ble etablert for rundt 20 år siden og har som hovedoppgave og drive med sikkerhets politiske og militære spørsmål. PFP Partnership for Peace ble til for rundt 25 år siden. Deres hovedoppgave er og få til et samarbeidsprogram mellom NATO landene og de landene som ikke er medlemmer. Deres ansvar er også å lage avtaler med land som vil bli medlemmer i alliansen og se til at de følger de reglene som alliansen har.